HOVEDAKTIVITET

Selskabets aktiviteter er rengøring samt anden facility service til hoteller i Danmark.

De 5 Stjerner A/S er Danmarks største leverandør af rengøring og facility Service til hoteller i Danmark.

FUSION MELLEM KONCERNFORBUNDNDE SELSKABER.
I 2019 er selskaberne Vision Service ApS, Vision Service II ApS og De 5 Stjerner ApS fusioneret over i De 5 Stjerner ApS, som efterfølgende er omdannet til aktieselskab med en aktiekapital på 1 mDKK.

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK – indeks 2018
Tabellen nedenfor opfylder lovens krav til kønsopdelt lønstatistik. Den er dannet ud fra virksomhedens årlige lønindberetning til DA Statistik. Virksomheden kan være forpligtet til at præsentere kønsopdelt lønstatistik for alle arbejdsfunktioner, som er vist nedenfor. Se tabellen Personer opdelt på arbejdsfunktioner, som viser optælling af samtlige personer i det indberettede materiale, dvs. både personer som indgår i tabellen nedenfor og fejlbehæftede.

  Kvinder Mænd Alle
  Antal Indeks Antal Indeks Antal indeks
    Alle = 100   Alle = 100   Alle = 100

Branche kode 911240

Rengøring hotel. o.l.

Alm. lønmodtagere

941 99,50 366 100,50 1.307 100,00

 

Hjælp til at forstå begreber

Direkte løn inkl. pension m.v., gennemsnit

 

Lønmodtagerens ‘grundløn’, samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover indgår personalegoder, uregelmæssige betalinger samt lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag.
Median Den “midterste” løn. Halvdelen har en løn som er lavere end medianen.
Gennemsnit Er den gennemsnitlige løn, som ofte ligger højere end medianen, da høje lønninger trækker gennemsnitslønnen op.
Antal Antal personer og ikke antal ansættelsesforhold, som i de øvrige statistikker

Administrator for statistikindberetning: CEO / adm. direktør, John Christensen, jc@de5stjerner.dk, Tlf: (+45) 70216006

ARBEJDSMILJØ & ARBEJDSSKADERAPPORT

Målet var ingen arbejdsskader i 2018/2019.

Dette mål har vi ikke kunnet opfylde. Vi har indberettet 19 skader i 2019. Dertil kommer, at der i året har været en fusion mellem 3 selskaber, der alle nu kun er indberettet under De 5 Stjerner A/S. Følgende arbejdsskader er indberettet:

6 = Anden oplyst skadeområde.
3 = Fysisk overbelastning af kroppen (muskler, knogler og led)
2 = Ramt af faldende genstand.
3 = Skåret sig på.
4 = Ved lodret bevægelse (fx fald ned)
1 = Ved vandret bevægelse (fx hen ad gulv)

Året har ikke være tilfredsstillende og langt fra de mål, De 5 Stjerner A/S’ sikkerhedsorganisation havde sat sig. Der skal mere oplysning og mere kontrol i det kommende år. Herudover skal iværksættes yderligere træning i vores ”Health & Safety” procedurer i det kommende år, hvor vores mål igen er INGEN arbejdsskader.

Vores Health and Safety Inspector, Kjeld Næsted udtaler, ”Det er ikke et tilfredsstillende resultat for året, og der skal mere fokus og afsættes flere arbejdstimer til at forbedre arbejdsmiljøet i det kommende år”.

SAMFUNDSANSVAR (CSR) – FN GLOBAL COMPACT

De 5 Stjerner A/S har ca. 1.300 ansatte. Virksomhedens primære arbejdsopgave er hotelrengøring af hoteller i Danmark.

De 5 Stjerner A/S har integreret Samfundsansvar (CSR) i sit forretningsgrundlag. Virksomheden bestræber sig på at følge FN Global Compact’s initiativer, herunder de 10 principper om Samfundsansvar (CSR), se nedenfor, og virksomheden kan derved bidrage til at løse miljømæssige og sociale udfordringer.

I 2019 har De 5 Stjerner A/S iværksat forskellige CSR initiativer, der på hver sin måde fokuserer på mennesker. Vi tror på, at alle mennesker er ligeværdige og værdifulde, og på at vi skal fremme inkludering i fællesskaber. Et af udgangspunkterne for vores CSR-arbejde er fortsat jobudvikling for ledige udsatte borgere, der henvises fra jobcentre i hele landet. I 2019 har De 5 Stjerner A/S derfor i samarbejde med HORESTA og 3F København kørt en kampagne for at hjælpe ledige borgere i arbejde, hvilket gavner den enkelte borger, De 5 Stjerner A/S og samfundet.

Herudover har De 5 Stjerner A/S i 2019 indgået aftale med den koncernforbundne virksomhed Bella Properties ApS om leje af billige boliger til både medarbejdere og andre borgere. Ejendommen ligger på Kongelundsvej 292 i Kastrup. I dag betaler 1 person, som deler et rum med eget bad kr. 2.500,00 i husleje og kr. 650,00 i forbrug.

FN Global Compact’s 10 principper om Samfundsansvar (CSR) er:

Menneskerettigheder
1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og
2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,
4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
6. eliminere diskrimination i arbejde- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,
8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og
9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

BÆREDYGTIG UDVIKLNG – FN’S 17 VERDENSMÅL

De 5 Stjerner A/S bestræber sig på at leve op til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og har udvalgt nedenstående 6 mål som en del af sit forretningsgrundlag:

Mål 3: Sundhed og Trivsel
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 12: Bæredygtig forbrug og produktion
Mål 13: Klimaindsats

De 5 Stjerner A/S har implementeret disse mål gennem nedenstående initiativer/aktiviteter og forsøger løbende at optimere disse for i højere grad at kunne opfylde ovennævnte 6 mål.

FORRETNINGSETIK – FN’s Verdensmål # 4 + 5 + 8

De 5 Stjerner A/S er medlem af HORESTA og har indgået overenskomst med 3F København, 3F Vejle, 3F Kongedalen, 3F Frede-ricia, 3F Kolding, 3F Århus samt 3F Vestfyn. Overenskomsten omfatter alle Stuepiger (M/K), Supervisorer, Housemen (M/K) og Opvaskere. Overenskomsten sikrer solide arbejdsvilkår for virksomhedens medarbejdere omfattet af overenskomsten, herunder anstændige jobs, kvalitetsuddannelse og ligestilling mellem kønnene.

De 5 Stjerner A/S bruger ikke underleverandører, idet virksomheden vil sikre, at alle ansatte modtager overenskomstmæssig løn – og har overenskomstmæssige vilkår.

De 5 Stjerner A/S er modstandere af sort arbejde og social dumping, idet det er ødelæggende for samfundet og undergraver virksomhedens eksistensgrundlag.

90 % af virksomhedernes ansatte kommer fra et andet EU land, og det er virksomhedernes opgave at hjælpe medarbejderne med at integrere sig i det danske samfund. Der er 11 danskere ansat i selskabet i 2018/2019.

Alle medarbejdere skal have arbejds- og opholdstilladelse samt ren straffeattest for at opnå ansættelse.

Det er et krav, at alle ansatte taler og skriver engelsk på et forståeligt niveau.

Alle medarbejdere skal gennemgå og underskrive virksomhedens ”Health & Safety” manualer samt modtage træning, før arbejdet påbegyndes. De 5 Stjerner A/S arbejder med kvalitetsstyring (kaldet Stjernestyring), miljø, arbejdsmiljø, personale-politik og uddannelse.

SKÅNSOMME KEMIKALIER – miljøcertificerede produkter – FN’s Verdensmål # 12 + 13

De 5 Stjerner A/S søger løbende at reducere den miljømæssige belastning, som rengøring medfører. Virksomheden holder et vågent øje med den konstante udvikling af rengøringsmidler: Virksomheden anvender rengøringsprodukter, der er certificeret af Den Grønne Nøgle eller Det Nordiske Svanemærke, og virksomhedens underleverandører bliver altid bedt om at levere bæredygtige services. De 5 Stjerner A/S er også med til at produktteste ny miljøvenlig kemi i forsøget på at optimere bæredygtigheden af de produkter, som virksomheden anvender i sin forretning.

De 5 Stjerner A/S anvender rengøringsmidler, som ikke kræver varmt vand, og virksomhedens medarbejdere trænes i at reducere spild ved at anvende færre rengøringsprodukter. Rengøringsmidler, som for eksempel indeholder klorforbindelser og opløsningsmidler, har virksomheden for længst udelukket. Under hensyntagen til rengøringens kvalitet anvender virksomheden altid de mest skånsomme kemikalier, ressourcebesparende gulvvaskemaskiner og rengøringsmidler, som er miljøgodkendt.

MILJØVENLIGHED – Høj kvalitet – FN’s Verdensmål # 12 + 13

Med respekt for mennesker og miljø har De 5 Stjerner lige dele fokus på social ansvarlighed og på den høje kvalitet af de services, som virksomheden tilbyder. Fordi virksomheden har muligheden for at påvirke den verden, den lever i, påtager virksomheden sig også pligten til at tænke socialt langsigtet og miljømæssigt hensynsfuldt. De 5 Stjerner A/S tager ansvar for miljøet ved at reducere sit ressourceaftryk i forhold til forbrug af energi, vand og kemikalier. De 5 Stjerner A/S arbejder innovativt i samarbejde med kunder og partnere for at udvikle og anvende bæredygtige processer og produkter, der samtidigt sikrer kvalitet og effektivitet i leverancen til virksomhedens kunder.

Ved forsvarlige handlinger viser De 5 Stjerner A/S, at virksomheden tænker på, hvordan den tjener penge, idet virksomheden vælger at anvende skånsomme kemikalier, miljøvenlige blegemidler og allergivenlige produkter i de situationer, hvor der mulighed for dette.

DEN KØNSMÆSSIGE SAMMENSÆTNING AF LEDELSEN – FN’s Verdensmål # 5

De 5 Stjerner A/S tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig fordeling af kønnene, bidrager positivt til arbejdsmiljø og styrker virksomhedens performance og konkurrenceevne.
De 5 Stjerner A/S har et mål og arbejder på, at fordelingen af ledere i virksomheden skal fordeles ligeligt. Status nu er, at 90 % af ”Øvrige lederstillinger” er besat af kvinder. Topledelsen består af 1 kvinde og 2 mænd. Bestyrelsen består af 3 mænd og 1 kvinde.

I forbindelse med ansættelse og rekruttering til ledelsesposter er målet, at der skal være både mandlige og kvindelige kandidater, til trods for, at De 5 Stjerner A/S opererer i en branche præget af kvinder. Princippet gælder for såvel interne som eksterne jobopslag.

STØTTE TIL ORGANISATIONER – CSR – FN’s Verdensmål # 3


www.kidsaid.dk

Samlet støtte i alt 55.000 kroner.

SPORTEN – Fodbold, Galopheste og DHL
De 5 Stjerner | Football Team 2019 deltog i Danmarks bedste fodboldrække for erhvervsvirksomheder. Resultaterne var ikke efter målsætningen men til gengæld mange sociale gode timer med kolleger og andre danske virksomheders medarbejdere.

I 2019 har De 5 Stjerner A/S været sponsor på Klampenborg Galopbane med et sponsorat på ”Startboksen” og blev i 2019 kåret som åres sponsor af Klampenborg Galopbane.

SPORTEN – Fodbold, Galopheste og DHL

Igen i år deltog personaleforeningen ”MakeITHappen” med cirka 30 løbere. 150 medarbejdere i alt deltog i arrangementet med efterfølgende fest og masser af god mad og musik.

GDPR – Databeskyttelse og informationssikkerhed

De 5 Stjerner A/S udviser ansvarlighed i sit arbejde med databeskyttelse. Virksomheden optimerer løbende sine processer og systemer til understøttelse af ansvarlig databeskyttelse og informationssikkerhed i overensstemmelse med sin databeskyt-telsespolitik og den gældende databeskyttelseslovgivning.

BEGIVENHEDER – efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Spørgsmål eller særlige ønsker? Kontakt os

få et uforpligtende tilbud på hotelserviceUddrag af vores kunder

tivoli hotel
wakeup
imperial
sticks
kong arthur
ibsens
niels juel
hotel kirstine
comwell hotels
angleterre
andersen
cabinn
absalon
petri
admiral hotel
kokkedal
danhostel
first
Radisson Collection
Herløv Kro
IO Interactive
Nemlig.com